"Werken aan Talent"           

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied  

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Praatzaak partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer De Praatzaak derden bij de overeenkomst betrekt.

1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Praatzaak  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van De Praatzaak.

2.2 De verplichtingen van De Praatzaak gaan nooit verder dan door De Praatzaakschriftelijk is bevestigd.


Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van De Praatzaak zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

3.2 Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is De Praatzaak gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.3 Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij De Praatzaak mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.4 Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en De Praatzaak de aanvaarding van het aanbod, ofwel de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk ondertekend hebben.


Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 Opdrachtgever zal De Praatzaak steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Praatzaak verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever haar genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is De Praatzaak bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen of de opdracht op te schorten.


Artikel 5 Uitvoering

5.1 De Praatzaak neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 

5.2 De Praatzaak zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van De Praatzaakbevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Praatzaak het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Praatzaak overlegt hierover vooraf met cliënt. Opdrachtgever zal de uitvoering door derden niet weigeren zonder redelijke grond.


Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door De Praatzaak in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van De Praatzaak, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.5 Indien naar het oordeel van De Praatzaak een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is De Praatzaak bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.


Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. De afgesproken prijs wordt schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst.

7.2 Beide tarieven zijn exclusief btw en reis- en verblijfskosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


Artikel 8 Prijs en betaling

8.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, door overschrijving naar een door De Praatzaak aan te wijzen bankrekening.

8.2 Opdrachtgever dient 50% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

8.3 Voor opdrachten met een looptijd van 4 weken of langer mag De Praatzaak tussentijds delen van het overeengekomen honorarium in rekening brengen. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt, welke worden vastgelegd in de overeenkomst.

8.4 Opdrachtgever voldoet alle facturen van De Praatzaakbinnen 14 dagen na de factuurdatum.

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De Praatzaak is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichting voldoet, is De Praatzaak gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot betaling plaatsvindt. De Praatzaak stelt opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. Opdrachtgever blijft betalingsplichtig volgens de overeengekomen opdracht.

8.7 Bij niet tijdige betaling brengt De Praatzaakvanaf de 17e dag na de factuurdatum maandelijks een rente van 10% over het openstaande bedrag extra in rekening.

8.8 Bij niet tijdige betaling kan De Praatzaak de incasso uit handen geven aan derden. De hieruit voortkomende kosten, waaronder alle buitengerechtelijke en incassokosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.9 Wanneer opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van De Praatzaak dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.10 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


Artikel 9 Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij De Praatzaak schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en De Praatzaakook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.


Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Praatzaak opgeschort. In dat geval is De Praatzaak verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan De Praatzaak zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Praatzaak kan worden gevergd.

10.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. 

10.3 Bij overmacht heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding door De Praatzaak.

10.3 Indien De Praatzaak bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is De Praatzaak gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van De Praatzaak beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

11.2 Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal 80% van het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom, exclusief btw en gemaakte kosten voor materialen.

11.3 De totale aansprakelijk van De Praatzaak wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal 80% van het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

11.4 Bij opdrachten met een duur van langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 80% van 1 maal het jaarhonorarium.

11.5 De aansprakelijkheid van De Praatzaak wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever De Praatzaak onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Praatzaak ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.6 De Praatzaak is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke De Praatzaak, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

11.7 De Praatzaak is niet aansprakelijk voor schade inclusief gevolgschade die voortvloeit uit diensten of adviezen van bij de opdracht betrokken derden.

11.8 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op De Praatzaak geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

11.9 Een aanspraak vervalt in ieder geval als De Praatzaak niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.


Artikel 12 Intellectueel eigendom

12.1 Op alle artikelen en andere publicaties vanuit De Praatzaak rust auteursrecht. Verwijzingen zijn uitsluitend onder bronvermelding toegestaan. 

12.2 Ook op artikelen en andere publicaties die De Praatzaak specifiek voor opdrachtgever schrijft, rust het auteursrecht bij De Praatzaak. De Praatzaak verleent opdrachtgever het niet-exclusieve recht op het gebruik hiervan voor de vooraf overeengekomen doelen. 

12.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van De Praatzaak niet aan derden overdraagbaar. Opdrachtgever mag de rechten niet verkopen, verhuren of op andere wijze overdragen of ter beschikking stellen aan derden.


Artikel 13 Annulering

13.1 De Praatzaak behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van De Praatzaak kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient De Praatzaak de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14 Beëindiging

14.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

14.2 Iedere overeenkomst eindigt automatisch na volledige uitvoering en betaling van de laatste factuur.


Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen tussen De Praatzaak en opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor een bevoegde Nederlandse rechter.

15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst worden verhaald op de opdrachtgever.


Artikel 16 Slotbepaling

16.1 De Praatzaak is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Praatzaak.